Bestuurlijke governance

Zoals u in de lokale pers hebt kunnen lezen, zijn de verschillende overheidspartijen en de SWEK intensief met elkaar in gesprek over wat in het vakjargon ‘governance’ heet: het totaalpakket van formele en informele afspraken en spelregels over hoe partijen met elkaar samenwerken.

Met name in de lokale politiek binnen Alblasserdam en Molenlanden is men ontevreden over de wijze waarop het publiek belang in de aansturing van de SWEK geregeld is. Op 10 juni heeft daarover tussen alle betrokken overheidsbestuurders, het bestuur/directie van de SWEK en enkele vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht van de SWEK een intensief en openhartig gesprek plaatsgevonden. Partijen zijn in dat gesprek nader tot elkaar gekomen. De nieuwe bestuurder van de SWEK is gevraagd op basis hiervan een voorstel te formuleren hoe de nieuwe afspraken vastgelegd gaan worden. Het Bestuurlijk Platform zal later dit jaar deze voorstellen bespreken.