Hoe staat het met de herontwikkeling van het entreegebied Werelderfgoed?

december 2022

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat er door het uitstel van de omgevingswet meer tijd is om het bestemmingsplan uit te werken. En dat we er toen ook nog vanuit gingen dat we het bestemmingsplan toch nog in december in het college zouden kunnen behandelen. Inmiddels hebben we besloten om de ruimte die het uitstel van de omgevingswet ons biedt, te benutten voor een intensiever overleg met omwonenden en de SWEK over de detailuitwerkingen in het bestemmingsplan.

Overigens werd uit de reacties op de vorige nieuwsbrief ons wel duidelijk dat niet iedereen begrijpt wat nu precies de functie en inhoud van een ‘bestemmingsplan’ is. Logisch, want als je niet regelmatig te maken hebt met planvorming bij de overheid, zijn dit soort termen vaak erg onduidelijk. Daarom hierbij een nieuwe poging.

In april heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor het entreegebied vastgesteld. Daarmee worden de belangrijkste keuzes en richtingen bepaald, zoals onder andere: opheffen parkeerplaatsen in het Werelderfgoed, slopen Windkracht 4, herstellen rechte lijn Middelkade naar de dijk, herinrichten entreegebied en Potterein en uitbreiden steigers waterbus. Die keuzes staan niet meer ter discussie; als je die wilt veranderen is aanpassing van de visie, en dus een besluit van de Raad noodzakelijk.

In de visie zitten tekeningen en schetsen die een indruk geven hoe het eruit kan gaan zien. Maar voordat die nu verder uitgewerkt kunnen worden, is eerst een bestemmingsplan nodig. Een term die bij velen een misverstand oproept. Want in feite is dat eigenlijk geen ‘plan’ maar wel een juridisch zeer belangrijk overzicht van alle regels waaraan uiteindelijk alle nieuwe gebouwen, de inrichting van de weg, de Middelkade etc. moeten gaan voldoen. Een bestemmingsplan is dus geen ‘blauwdruk’ die precies beschrijft hoe het wordt, maar maakt de ontwikkeling wel juridisch mogelijk. Zodat u als inwoner in bezwaar kunt gaan als het ontwerp van een gebouw of een weg niet voldoet aan de regels, die in het bestemmingsplan staan.

Een voorbeeld: in een bestemmingsplan wordt aangegeven dat een stuk van de dijk een ‘verkeersfunctie’ heeft. Dat wil dan niet zeggen, dat dat hele vlak ‘weg of asfalt moet worden’, maar wel dat in dat stuk een weg mag komen te liggen. En dus niet in een stuk dat de functie ‘groen’ heeft.

We zijn nu zover met de uitwerking van dit bestemmingsplan, dat we het kunnen bespreken met alle formele partners, zoals de provincie, RWS en het waterschap. Zij toetsen of de regels voldoen aan hun eigen regels, maar bemoeien zich veel minder met hoe de ontwerpen er uiteindelijk uit gaan zien. De wijzigingen die zij hebben, zullen nog verwerkt worden. Vervolgens zal het college in maart een besluit nemen of dit bestemmingsplan formeel ter inzage gelegd kan worden voordat het door de raad vastgesteld wordt.

Op 6 februari 2023 krijgt u tijdens de informatiebijeenkomst voor inwoners ook meer te horen over de plannen voor het entreegebied.