Molenstraat – Kinderdijk wordt flink opgeknapt

Komend jaar start de herinrichting van de Molenstraat, een lang gekoesterde wens van inwoners en gemeente. Door de herinrichting nu aan te pakken, kan de planvorming en uitwerking direct aansluiten op de herinrichting van de Lekdijk, ter hoogte van de ingang van het Werelderfgoed. De reconstructie richt zich op de gehele Molenstraat, vanaf de grens van de bebouwde kom met Alblasserdam tot voorbij het Werelderfgoed. De voorbereidende verkenningen zijn in november gestart. Daarbij kunt u denken aan het in kaart brengen van allerlei juridische, technische en verkeerskundige uitgangspunten. Ook is het overleg met het waterschap, RWS en de provincie gestart. Op 6 februari bent u welkom op de informatiebijeenkomst voor inwoners en betrokkenen; meer informatie hierover volgt begin januari.

Dat er hier sprake is van een ingewikkelde knoop zal niemand ontkennen. Het gaat om een smalle dijkweg, die een belangrijke ontsluitingsweg is voor de kernen Alblasserdam, Nieuw- Lekkerland en Streefkerk. Een dijkweg die dwars door een woongebied gaat, waar veel zwaar verkeer voor de bedrijven in en rond Kinderdijk gebruik van maken. Een dijkweg waar OV- en toeristenbussen elkaar nauwelijks kunnen passeren en waar met name in het seizoen veel mensen, die onbekend zijn met de situatie en mede daardoor vaak voor onveilige situaties zorgen, gebruik van maken. Met óók nog een paar ingewikkelde kruisingen erin; niet alleen bij de uitgang van IHC, maar ook bij de Veerweg en het Potterrein. Op sommige plekken is er nauwelijks ruimte voor een fatsoenlijk trottoir of een veilige parkeerplaats. Ga er maar aanstaan!

Uiteraard wordt nu eerst gewerkt aan een definitief ontwerp. Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk. Daarom wordt nu eerst een aantal schetsen en varianten gemaakt, die de consequenties van de verschillende keuzes zichtbaar maken. Omwonenden worden uiteraard uitgenodigd om deze varianten te bespreken.

Naar verwachting zal dan vóór de zomer een definitief ontwerp gemaakt worden, zodat ná de zomer het zoeken en contracteren van een aannemer kan beginnen. Of er dan al in 2023 gestart kan worden met de uitvoering, zal pas na de zomer duidelijk worden. Uiteraard zullen via deze nieuwsbrief, maar ook op andere manieren, de omwonenden intensief geïnformeerd worden over de voortgang van dit project.