Pas op de plaats voor Entreegebied Kinderdijk

Het Bestuurlijk Platform Kinderdijk (BPK) heeft de gemeente Molenlanden geadviseerd om een ‘pas op de plaats’ te maken voor wat betreft de bestemmingsplanprocedure voor het Entreegebied Kinderdijk. Dit wordt gedaan om uiteenlopende redenen. Bewoners van Kinderdijk ontvingen hierover onlangs al een brief in de bus en de raad een RaadsInformatiebrief. Samantha van Rooij, sinds 2019 betrokken als projectleider namens Stratact voor de Stedenbouwkundige Visie van het entreegebied en Marko Stout, beleidsadviseur Economie & Toerisme bij gemeente Molenlanden, lichten de redenen graag aan u toe.

“In het voorjaar van 2023 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en hebben bewoners en belangstellenden hun zienswijzen kunnen indienen bij de gemeente Molenlanden. Er leven verschillende zienswijzen die zijn ingediend en het projectteam wil daar serieus naar kijken en oplossen waar mogelijk. Niet ieders belang kan daarbij worden gehonoreerd, omdat sommige belangen tegenstrijdig zijn, maar het was voor ons wel één van de redenen om opnieuw naar het plan te gaan kijken”, aldus Marko Stout.

Nog niet alle ingebrachte zienswijzen zijn naar volle tevredenheid beantwoord. Met name de verkeersveiligheid en de uitwerking van de bufferzone verdienen nog aandacht. Parallel aan de zienswijzen, heeft SWEK nieuwe scenario’s uitgewerkt voor de verbetering van de exploitatie van het werelderfgoed.

Samantha: “De scenario’s van SWEK bieden tevens mogelijkheden die kunnen leiden tot oplossing van problemen die in verschillende zienswijzen zijn ingebracht. Eén van de scenario’s gaat daarnaast uit van een duurzamere en (mogelijk) goedkopere uitvoering van de ‘Voorkamer’ door het behoud van Windkracht 4. Onderzoek wordt uitgevoerd om te bezien of handhaving van Windkracht 4 binnen het kwaliteitskader tot de mogelijkheden behoort. In de komende maanden wil de projectgroep, en daarna ook het bestuur, goed kijken naar de geboden oplossingen.”

In het afgelopen jaar is gebleken dat er meer commitment nodig is vanuit de verschillende betrokken partijen voor de financiering van het stedenbouwkundig plan, voordat het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de raad van Molenlanden voorgelegd kan worden. Marko: “De plannen zijn omvangrijk en vragen van alle organisaties zowel budget als mankracht om uit te voeren. Daarbij wil het Waterschap bijvoorbeeld eerst nog goed kijken naar de bestemming van het Waardhuis en welke invloed dit heeft op het verdere plan. Daar is simpelweg meer tijd voor nodig dan gedacht.”

Zoals u wellicht al ergens heeft gelezen of gehoord, is de besluitvorming rondom het Transferium vertraagd. De plannen vanuit het Entreegebied zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling van dit Transferium in Alblasserdam. Of van andere, alternatieve parkeerfaciliteiten. Hierover moet helderheid komen voordat het bestemmingsplan ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Samantha: “Om tot besluitvorming te komen worden in de komende maanden verschillende scenario’s onderzocht en uitgewerkt, onderweg naar een acceptabel ‘eindplan’. Wanneer dit ‘eindplan’ vorm begint te krijgen, wordt gekeken of wijzigingen nog in het huidige ontwerpbestemmingsplan kunnen worden verwerkt of dat een nieuwe procedure moet worden opgestart.
Onderdeel van dit proces is tevens een uitgebreid communicatietraject met alle stakeholders, waaronder ook u als omwonende. Wordt vervolgd dus.”

Planning
Juni 2024 – Onderzoeken van verschillende scenario’s als alternatief op de
stedenbouwkundige visie en het ontwerp bestemmingsplan
Juli 2024 – Controle op lopende procedure en besluit om huidige bestemmingsplan-
procedure te vervolgen, of nieuwe procedure op te starten.
2e helft augustus 2024 – Participatie over het voorkeursscenario 2de helft augustus 2024
Begin september 2024 – Oplevering eindplan
September 2024 – Afstemming intern met bestuurders
September 2024 – Participatie met externe stakeholders en bewoners
Oktober 2024 – Eindplan in werking zetten

Heeft u vragen? Neem dan contact met Marko Stout marko.stout@jouwgemeente.nl