Update informatieavond 6 februari jl. – Molenstraat en inrichting Entreegebied

Op 6 februari 2023 vond de informatieavond over de herinrichting van de Molenstraat plaats. Ook de vorderingen van de Entree-zone, aansluitend op de Molenstraat, werden hierin meegenomen. Inmiddels is er op basis van deze avond ook al actie ondernomen met inwoners om rond de tafel te gaan en de grootste knelpunten te bespreken.

De uitnodiging voor deze avond was gericht aan alle Kinderdijkers. Helaas was deze uitnodigingsbrief terechtgekomen tussen de folders waardoor vele Kinderdijkers de uitnodiging gemist hebben. Namens de gemeente Molenlanden betreuren we dat uiteraard. Gelukkig is alle informatie (tekeningen en presentaties) terug te vinden op de projectenwebsite van Molenlanden. Voor vragen kunt u contact opnemen met marco.van.leeuwen@rps.nl

Op de bewuste avond was de eerste aanzet van het schetsontwerp (SO) voor herinrichting van de Molenstraat en Entree-zone Kinderdijk te zien.

Op een aantal sheets zijn oplossingsrichtingen voor een verkeersveilige inrichting van de Molenstraat getoond. De beperkte breedte van de huidige rijweg, parkeervakken en looppaden noodzaken tot een slimme indeling van de beschikbare ruimte. Om de verkeersveiligheid op de Molenstraat te verbeteren en aan te sluiten op het landelijke beleid wordt onderzocht of de maximumsnelheid verlaagd kan worden naar 30 km/uur. Dit betekent dat er aanpassingen in het wegontwerp zullen plaatsvinden waarbij belangrijk is dat de doorstroming van het verkeer niet mag verminderen.

Entree-zone

Op de locatie van de entree-zone naar de molens van Kinderdijk zal aan de buitendijkse zijde de verbinding met de rivier worden verbeterd door een grotere ponton en aangepaste loopbruggen naar de wal. Hiervoor zijn een aantal varianten mogelijk die in overleg met de waterbus en Rijkswaterstaat verder uitgewerkt worden.

Aan de binnenzijde van de dijk zal het gebouw van Windkracht 4 verdwijnen zodat er meer ruimte ontstaat voor een verkeersluwe verbinding naar de Middenkade. Hiervoor zijn afbeeldingen gepresenteerd uit de stedenbouwkundige visie. Op dijkniveau zal de indeling van de rijweg wijzigen waardoor een middenberm ontstaat en twee haltes voor pendelbussen. De bussen voor de lijndienst halteren in de nieuwe situatie op de rijweg.

Meetwerk

In februari is de huidige situatie van de complete Molenstraat nauwkeurig ingemeten. Hiermee wordt duidelijk welke ruimte beschikbaar is voor toekomstige inrichting. Bij deze inmeting zijn ook alle verkeersborden, wegmeubilair, type verhardingen en het onderwaterbeloop bij de pontons opgenomen. Deze informatie is nodig om in het ontwerpproces een goed gedetailleerd plan op te stellen.

Parkeren

De bezetting van de huidige parkeerplaatsen zal nader worden onderzocht. Dit om te bepalen of er voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bewoners van Kinderdijk. De vorige parkeerdrukmeting is een aantal jaar geleden uitgevoerd voor de invoering van het zogenaamde vergunning parkeren. Momenteel mogen toeristen niet meer parkeren langs de Molenstraat, wat al veel problemen heeft opgelost. De nieuwe parkeerdrukmeting zal plaatsvinden in de maanden maart en april. Deze gegevens geven input om juiste keuzes te kunnen maken in het ontwerpproces.

Hoe nu verder?

Het schetsontwerp zal naar aanleiding van de hierboven genoemde onderzoeken en de input die bewoners hebben gegeven verder worden uitgewerkt. Tijdens de uitwerking zal de omgeving worden betrokken door middel van een ontwerpsessie. Hierin zal met de omgeving (inwoners) de verdere ontwerpoplossingen worden besproken. De bedoeling is dat in mei 2023 het schetsontwerp wordt afgerond waarna dit in juni kan worden gepresenteerd aan belangstellenden. Hierna zal het voorontwerp (VO) worden opgesteld. Het definitief ontwerp staat gepland voor oktober 2023 waarna weer een informatieavond volgt.